|
| | | |

Vedligeholdelse af veje

Asfaltbelægninger på veje og pladser skal efterses regelmæssigt


Alle belægninger slides af belastningen fra trafikken og fra stillestående køretøjer, containere og andre genstande på belægningen. Varme, kulde og kemikalier påvirker ligeledes i hvilket omfang belægningen slides og eventuelt direkte nedbrydes. For at sikre at asfaltbelægningen hele tiden lever op til kravet om en sikker og komfortabel færdsel, skal den løbende efterses og eventuelle alvorlige skader udbedres. En løbende vedligeholdelse af veje medvirker desuden til at forlænge belægningens levetid før en total udskiftning er påkrævet. I det følgende gives en række gode råd til et forebyggende vedligehold samt til udbedring af skader.


FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

Varme belægninger om sommeren


Specielt nyudlagte belægninger, kan være følsomme overfor vridpåvirkninger fra skarpt drejende køretøjer og overfor indtryksmærker fra parkerede køretøjer. Som forebyggelse kan belægningen eller dele af den afstrøes med et tyndt lag fint kornet sand, som bør bortfejes igen når temperaturen atter er faldet.

Statiske belastninger fra stillestående køretøjer og materiel


Grundet belægningens delvise fleksible karakter, skal man være forsigtig med kraftige punktbelastninger fra eksempelvis støtteben på motorcykler, containere og tunge stillestående køretøjer. Hvor muligt bør punktbelastningen reduceres ved at anvende trykfordelende plade.

Olie og kemikaliepåvirkning


Asfalteringer er følsomme overfor olier og organiske opløsningsmidler. Al spild på belægninger bør derfor så vidt muligt undgås. Opdages et spild bør det fjernes hurtigst muligt ved opsugning med eksempelvis kattegrus.

Almindelig slidtage


Over tid slides asfaltbelægningen og diverse skader kan opstå i form af stentab, revner, krakelering, udtørring og slaghuller. Dette giver risiko for vand i belægningen med acceleration af nedbrydningen og store skadeomkostninger til følge. Skaderne bør derfor repareres så snart de opstår.

 

REPARATION AF SKADER PÅ BELÆGNINGEN

Slaghuller


Af sikkerhedsmæssige årsager bør slaghuller fyldes så hurtigt som muligt. Om vinteren kan man, som foreløbig udbedring, anvende lappeasfalt som fås i spande til vedligeholdelse af vejene. Resten af året vil det ligeledes være muligt at hente en mindre portion varmblandet asfalt på nærmeste asfaltværk. For større og flere slaghuller, anbefales at kontakte Pankas for et tilbud på en hurtig og kosteffektiv udbedring af skaderne.

Tørre belægninger


Især på områder som ligger meget i skygge, samt ved samlinger og kanter, er der risiko for at bindemidlet i belægningen udvaskes og efterlader en udtørret og svag belægning. Med mindre udtørringen er meget voldsom og følgeskader er opstået, kan man genopfriske belægningen med en tyndtflydende forseglingsemulsion og efterfølgende afstrø med bitumineret sand eller stenmel.

 

Revner og krakelerede arealer


Ligesom med tørre belægninger, udbedres revner og krakelerede arealer med en tyndtflydende emulsion med efterfølgende afstrøning. Før påføring af emulsionen rengøres revnen/arealet.

Sporkøring


Sporkøring i form af langsgående fordybninger hvor belastningen fra trafikken primært har fundet sted, udgør ikke en direkte fare for trafikanterne. Udbedring kan derfor udsættes til det tidspunkt, hvor fordybningen bliver meget stor eller hvor der opstår revner og krakeleringer i forbindelse med sporkøringen. For opretning af sporkørte belægninger, kontaktes Pankas.

Kontakt Pankas A/S på tlf. 45 65 03 00 eller info@pankas.dk, og hør mere om vedligeholdelse af veje.

Del siden